Енигма Технолоджи English 

Енигма Технолоджи
За нас
Предимства

Надали има по динамичен от IT бизнеса. Технологиите непрекъснато се променят, прагът за навлизането на нови играчи е сравнително нисък и затова непрекъснато се появяват нови конкуренти. Нагласите на потребителите се променят и изискванията към предлаганите продукти непрекъснато се увеличават. Това налага да бъдем гъвкава структура, да търсим и намираме най-подходящото време и място за всяка добра идея. С времето натрупваме и полезен опит, понякога по метода на пробите и грешките (свои и чужди). Този опит внася ред и предвидимост в работата, без да ограничава действията ни.

Три основни характеристики присъстват във всеки етап от нашата работа:

Гъвкавост

Едно от основните предизвикателства на дигиталната икономика е разбирането и предусещането на потребителските нужди и нагласи и бързото адаптиране спрямо тях. Промяната на нагласите в интернет е изключително динамична и налага гъвкавост на всеки един етап - от вземането на решение до финалното изпълнение. В съответствие с тази даденост е формирана и оперативната структура на компанията. Всяко едно начинание се управлява като отделен проект със свои цели, бюджет и екип, съставен от хора от различни отдели. Много често отделни елементи от проекта се възлагат на външни фирми, за да се редуцират разходите и съкратят сроковете. Така изградените гъвкави структури реагират изключително бързо и адекватно на бързите промени.

Фокус

В динамичната бизнес среда, в която работим, времето е изключително важен фактор. Бавната реализация превръща добрата идея в провалена възможност. Една от основните цели на екипите по различните проекти е да съкратят във времето процеса от възникването на началната идеята до нейното осъществяване и последващо развитие. Отново проектният начин на работа ни позволява да мобилизираме достатъчен капацитет и да се концентрираме върху бързото изпълнение на всяка задача.

Резултатност

Като акционерно дружество се стремим към по-голяма възвръщаемост за нашите акционери. Затова всеки проект се започва с ясната идея за резултата от него. Постоянно се балансира между краткосрочните и дългосрочните цели на компанията. Стремим се и да измерим резултатите от всеки процес, без значение количествени или качествени. На базата на тези измервания оценяваме нашите резултати и набелязваме стъпки за тяхното повишаване.

 
Enigma Technology © 2006 - 2024